Syncra, spoločnosť zabezpečujúca poľnohospodárske služby a progresívne technológie

Spoznajte nás
Syncra

O nás

Spoločnosť Syncra, s.r.o. vznikla v novembri 2019 na základe požiadaviek trhu, vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky a požiadavky našich súčasných klientov o zmenu technológie pri pestovaní súčasných trhových komodít.

Dlhodobou praxou a neustálym zberaním informácií a návštevou poľnohospodárskych fariem v zahraničí, ktoré sa týmito pôdoochrannými technológiami obrábania pôdy zaoberajú, sme dospeli k záveru, že máme slovenským poľnohospodárom možnosť ponúknuť odborné poradenstvo zo získaných praktických informácií.

Ciele spoločnosti

Poskytovanie odborného poradenstva poľnohospodárom

Zakladanie porastov technológiou Strip Till, No Till

Poskytovanie poľnohospodárskych služieb pri zakladaní a hnojení porastov ( v súčasnosti vieme technológiou Strip Till založiť všetky poľnohospodárske plodiny pestované v slovenských poľnohospodárskych podnikoch )

Predaj strojov na technológiu Strip Till, No Till pre slovenský a český trh ( generálny importér )

3 základné kroky k technológii Strip-Till

Prvý krok Zakladanie porastov
medziplodín/krycích plodín
Výhody krycích plodín sú nespochybniteľné,
pomáhajú zvýšiť biologickú aktivitu v pôde a majú
vplyv na zlepšenie štruktúry pôdy, bránia erózii.

Druhý krok Spracovanie pôdy v úzkom páse,
hnojenie a sejba
Strip-till mení myslenie pri strategii hnojenia
predovšetkym v rozmiestneni a uloženi hnojiv
len ku koreňom a nie plošne.

Tretí krok Chemická ochrana a hnojenie Pestujte rentabilné plodiny a šetrite náklady na
ich pestovanie znížením počtu pracovných
operácií, úsporov phm, hnojív aj pesticídov.

Daňová spolahlivosť

Daňový úrad Bratislava podľa § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje daňovému subjektu SYNCRA, s. r. o., DIČ 2121126634, IČO 52710416, IČ DPH SK2121126634, Vajanského nábrežie 58/21, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, určenie indexu daňovej spoľahlivosti pre vysoko spoľahlivé daňové subjekty.

Zobraziť viac

Obchodné podmienky

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou SYNCRA, s.r.o. so sídlom Vajanského nábrežie 58/21, 811 02 Bratislava,
IČO: 52 710 416 zapísanou v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 141502/B (ďalej len „SYNCRA“), a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP, ktorej predávajúci SYNCRA predáva svoj tovar, alebo výrobky, alebo služby. Právne vzťahy medzi SYNCRA a kupujúcim sa riadia týmito VOP, alebo kúpnou zmluvou a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom. SYNCRA a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody (zmluvy, listiny). Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami
a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr. V prípade sporu o výklad zmluvy platia vždy prednostne podmienky týchto VOP. Tieto Podmienky primerane upravujú aj všetky zmluvné vzťahy, objednávky a konkludentné zmluvy uzatvorené medzi SYNCRA a Odberateľom. Odberateľom sa rozumie každá právnická, alebo fyzická osoba ktorej SYNCRA na základe zmluvy, objednávky, alebo inej podobnej formy prejavu vôle dodá svoj tovar, materiál, alebo iný výkon a službu.

Zobraziť celé obchodné podmienky

Kontaktujte nás